Nieuws van B&R Inspectie en Advies BV

Nieuw bij B&R Inspectie en Advies BV

Geplaatst op 03-10-18

Wij kunnen nu voor u ook de EPBD Inspectie uitvoeren. Wij hebben de kennis en de juist opgeleide mensen in huis!

Wilt u weten wat het voor uw situatie of voor de situatie van uw klant betekend? Neem dan contact met ons op.
e-mail: info@benrinspectie.nl
telefoon: 071- 40 160 11

Of vul het contactformulier in op onze website. 


 

Rookgasafvoer vervangen

Geplaatst op 11-09-18

In september 2017 is er een nieuw deel (deel 45) van de NPR3378 verschenen. In deel 45 wordt de NEN2757 verder uitgewerkt. In het Bouwbesluit 2012 zijn eisen gegeven voor de aanwezigheid, inrichting en de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas. Tevens is de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht vermeld  zodat er geen onaanvaardbare concentraties van verbrandingsgassen in het binnenmilieu optreden.

In de NEN2757 zijn de bepalingsmethoden gegeven voor de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas en voor de inrichting van de voorziening voor de afvoer van rookgas opgenomen. Deze bepalingsmethode zijn vaak complex en moeilijk uit te voeren. Daarom is in deel 45 van de NPR3378 een systematiek van aanleggen opgenomen die invulling geeft aan eisen uit het bouwbesluit en bij uitvoering overeenkomstig NPR3378-deel 45 kan de bepalingsmethode achter wegen blijven. Veel van de informatie in de norm was al eerder als technische handreiking verkregen via het document “RoGaFa Het  nieuwe beugelen”.

Verder is duidelijk omschreven dat bij vervanging van het toestel tevens de rookgasafvoer dient te worden vervangen. Voor dit deel van de installatie geldt ook dat deze een beperkte levensduur heeft tussen de 15 tot 18 jaar. Uitzondering op deze vervanging betreft CLV systemen. Hier voor kan onder voorwaarde van vervanging worden afgeweken. Om de eigenaar van de installatie te overtuigen van de noodzaak tot vervanging van het rookgasafvoersysteem, heeft deel 45 een bijlage B opgenomen.
Iets dat niet in de NPR3378 staat omschreven maar dat altijd uit de documentatie van de leverancier van het afvoermateriaal moet worden opgemaakt is het toepassen van de verschillende soorten afvoer materiaal door elkaar. Welke materialen mag je wel en niet gebruiken? Het is wat zoeken maar dan kom je al snel tot de volgende conclusie:

Mix geen elementen (componenten) van verschillende fabrikanten /materialen, anders dan toegelaten!


 

Normen en Richtlijnen

Geplaatst op 11-09-18

Bepaling van de gasdichtheid van een voorziening van gas is in de nieuw uitgegeven normen anders geregeld.

Met het opnieuw uitbrengen van de NEN 1078:2018 en de NEN 8078:20018 is er een belangrijke wijziging doorgevoerd als het gaat over de bepaling van de dichtheid van een gasleiding. Graag wil ik deze wijziging even met u doornemen.

Oude situatie
Om de gasleiding op dichtheid te controleren was er in artikel 5.10.2.2 van de “oude GAVO” (NEN 1078:1987) vermeld dat de gasleiding als gasdicht wordt beschouwd, indien 3 minuten na het sluiten van de hoofdkraan de druk in de gasinstallatie niet meer gedaald zou zijn dan 1 mbar. Deze methode heeft het lang volgehouden want in de NEN 1078:2004 is nog steeds een minimale meettijd van 3 minuten vermeld.

Nieuwe situatie
Voor een voorziening van gas met een inhoud tot 50 liter is deze minimale meettijd nog steeds voldoende maar is de inhoud groter dan 50 liter moet de meettijd volgens de nieuwe norm evenredig langer zijn (zie hiervoor bijlage A van de NEN 1078:2018 en de NEN 8078:2018). Ook nieuw is dat het lekverlies bij een voorziening van gas met een inhoud groter dan 50 liter meer mag zijn dan de gebruikelijke 1 liter/h. Bij een geconstateerd lek groter dan 5 liter/h moet er volgens de NEN 8078:2018 wel worden vastgesteld dat er geen gevaarlijke concentratie aanwezig is.

B&R Inspectie en Advies BV verzorgt voor bedrijven een korte training:
“Hoe bepaal ik de gasdichtheid van een voorziening van gas”

Wilt u meer informatie over deze training? Mail dan naar ons kantoor: info@benrinspectie.nl

Verder zijn de volgende documenten aangepast:

 • Technisch document 2
  • Enkele normen zijn uit de lijst verwijdert;
 • Technisch document 3
  • Bij PO moet van de schema’s, P&ID en tekeningen gecontroleerd worden of de conditie in orde is en/of deze conform het basisverslag aanwezig zijn. Dit moet tevens vastgelegd worden in het PO-rapport;
  • Bij GAD toestellen moet tenminste de bedrijfstanden hoog en laag gemeten worden. Of een tussenstand noodzakelijk is, wordt bepaald door de EBI-er;
 • Informatieblad 4
  • NEN 6068+C1 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten; (Deze norm is toegevoegd)
  • NEN 6069+A1 Beproeving en klassering van brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten; (Deze norm is toegevoegd)
  • Enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd;
 • Informatieblad 5
  • Aanpassing op begrip “nominaal thermisch ingangsvermogen”;
  • Correctie t.a.v. kalibratie van de lekzoeker; (in lijn met TD4)
  • Enkele taalkundige aanpassingen;
 • Informatieblad 6
  • Geheel nieuwe versie;
 • Informatieblad 8
  • Geheel nieuwe versie;
 • Informatieblad 17
  • Vermogen gewijzigd in “nominaal thermisch ingangsvermogen”;
  • Er moet op een geschikte plaats meetpunten aanwezig zijn in het rookgasafvoersysteem;
  • Boren van gaten in het afvoersysteem wordt ten zeerste afgeraden.

 

Inspecteur Mar Remmelzwaal aan het woord

Geplaatst op 11-09-18

Opsporen lekkage in ondergrondse droge blusleidingen

Uit de vijfjaarlijkse controle bleek er een lekkage in de ondergrondse blusleiding aanwezig te zijn. De leiding, met een lengte van ongeveer 150 meter en een diameter van 80 mm, bevindt zich gedeeltelijk in een talud langs een spoorrails. Diverse pogingen zijn ondernomen om de lekkage te traceren maar zonder resultaat.

Aan B&R Inspectie en Advies BV werd gevraagd of wij hierin iets konden betekenen. We stellen voor om de lekkage op te sporen met traceergas zodat graafwerkzaamheden achterwege kunnen blijven. Een bijkomend voordeel is dat diverse medewerkers van B&R Inspectie en Advies BV beschikken over een paspoort “Veilig werken op en langs het spoor”.

Op de afgesproken dag (van de dichtheidsbeproeving/inspectie) blijkt er nog veel water in de leiding aanwezig te zijn. Gelukkig is dit geen probleem voor de methode met traceergas. Een halfuur nadat de leiding met het traceergas gevuld is wordt begonnen met het bovengronds gaslek zoeken. Al snel wordt door de apparatuur het traceergas waargenomen. Als blijkt dat dit de enigste plaats is waar het gas wordt gedetecteerd begint de opdrachtgever al met de graafwerkzaamheden en wordt de lekkage snel gevonden. Na reparatie blijkt de blusleiding de dichtheidsproef te doorstaan en kijken we tevreden terug naar deze werkzaamheden.


 

Branderautomaten

Geplaatst op 06-09-18

Belangrijke mededeling

Siemens heeft een aankondiging gedaan voor het uitfaseren van hun branderautomaten vanwege de Europese richtlijn 2011/65/EU. Hierdoor mogen nieuwe toestellen vanaf 22 juli 2019 niet meer met bepaalde branderautomaten worden uitgevoerd in Europa. In de bijlage van Siemens wordt meer informatie verstrekt over deze uitfasering. Bij vragen raden wij u aan om met Siemens contact op te nemen.

Hierbij een link  voor de bijlage van Siemens: Branderautomaten van Siemens


 

Nieuwsbrief B&R Inspectie en Advies BV

Geplaatst op 03-09-18

B&R Inspectie en advies BV brengt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit. Daarin worden alle nieuwe ontwikkelingen vermeld op gebied van o.a. wet- en regelgeving.

Wilt u op de hoogte blijven van de alle nieuwe ontwikkelingen op uw vakgebied?  Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van B&R Inspectie en Advies BV via onderstaande link.

REGISTRATIE NIEUWSBRIEF


 

Het systeem voldoet NIET

Geplaatst op 19-07-18

De inspecties welke zijn beschreven in de wet zijn onderdeel van het activiteiten besluit. Handhaving op het Activiteitenbesluit vindt plaats door de omgevingsdienst. Zij zien toe op naleving van aspecten van milieutechnische aard. Dit valt onder het Miniserie van I&W.

De SCIOS certificatieregeling is opgezet om een keuring op milieu en veiligheid te doen. Veiligheid valt onder een ander ministerie. Het ministerie van Bouwen en Wonen is belast met het toezicht op veiligheid maar speelt bij handhaving van bestaande inrichtingen geen proactieve rol.

Handhaving vanuit I&W wil dat de installaties op milieuaspecten worden gekeurd, maar niet op veiligheid. Dit ministerie wenst een verklaring als bevestiging dat milieuaspecten “akkoord” zijn bevonden. Daarom is tussen SCIOS en het ministerie overeengekomen dat, wanneer een installatie niet volledig is aangelegd volgens de voorschriften dit op de verklaring tot uiting komt.

Dit komt tot uiting in de zin: Het systeem voor de toevoer van brandstof, of de installatie voldoet NIET aan de van toepassing zijnde Nederlandse normen en voorschriften”.

In de rapportages die B&R Inspectie en Advies BV opstelt, vindt u deze afwijkingen van de voorschriften terug in de vorm van “Adviezen ter herstel”. Wanneer er geen “Adviezen ter herstel” zijn, staat op de verklaring geen tekst die stelt dat de installatie NIET voldoet.

Deze verklaring wordt gegenereerd vanuit het afmeldsysteem van SCIOS. De tekst op de verklaring hebben wij, als gecertificeerd bedrijf, geen invloed op.


 

Periodieke Kennistoets SCIOS

Geplaatst op 23-05-18

Kennis is de basis van het uitvoeren van kwalitatief goede inspecties en onderhoudswerkzaamheden. Door de jaren heen heeft SCIOS gemerkt dat dit kennisniveau onderdruk is komen te staan. Dit komt o.a. door automatisering  van rapportage, “indikken van de lesstof” en wegzaken van de theoretische kennis.

SCIOS heeft daarom besloten om naast de periodieke praktijkbeoordeling ook een periodieke kennistoets op theoretische kennis in te voeren. Deze periodieke kennis toets zal 1x per 6 jaar plaats vinden en komt dan in de plaats van één praktijkbeoordeling.

Voor een PO-er betekent dit dat zij in een periode van 6 jaar, 1x een praktijkbeoordeling krijgen en 1x een theoretische kennistoets.

Voor de EBI-er en PI-er betekent dit dat zij in een periode van 6 jaar 3x een praktijkbeoordeling krijgen en 1x een theoretische kennistoets.

De kennistoets bestaat uit een digitale test met meerkeuze vragen. De toets zal worden afgenomen in een omgeving waarin toezicht is op de kandidaten. De vragen zijn gebaseerd op de kennis- en bekwaamheidseisen. Deze zijn terug te vinden op de SCIOS site en zijn beschreven voor alle scopes en alle activiteiten (EBI,PI en PO). Hierbij is aangegeven welke aspecten  altijd zullen worden bevraagd en correct moeten zijn beantwoord om te slagen voor het examen (Must-vragen).

Voor het uitvoeren van kennistoets wordt een examen op maat samengesteld. Dit is afhankelijk van je aanmelding: EBI, PI en/of PO, aangevuld met de scopes waarvoor de betrokken zijn aangemeld.

De aangemelde medewerkers zullen vanaf 1-1-2019 geëxamineerd gaan worden. De volgorde van examinering is op basis van afgifte datum van de diploma’s, dus medewerkers met het oudste diploma zullen als eerste worden opgeroepen.

B&R Inspectie en Advies BV is op dit moment druk bezig hiervoor een Opfriscursus EBI/PI/PO te ontwikkelen met een proefexamen. Cursisten die deze training volgen zullen zich bewust worden van hun eigen kennisniveau. Wij streven ernaar om in het vierde kwartaal van 2018 te starten met deze trainingen.

De training verzorgen wij op onze eigen locatie. Wilt u liever een In-Company training? Dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.


 

QR-Code in stookruimte

Geplaatst op 23-05-18

B&R Inspectie en Advies BV breidt zijn service uit in verband met de verandering van het Activiteitenbesluit 2018.

In het Activiteitenbesluit Artikel 3.7m 2018 is vermeld dat de rapportages tenminste 6 jaar voor de handhaver bij de installatie beschikbaar moeten zijn. In de praktijk is gebleken dat het lastig is om dit te organiseren. Om u en uw klant hierbij te helpen heeft B&R Inspectie en Advies BV een nieuwe, en unieke, tool ontwikkeld, die beschikbaar is via onze website.

Vanaf medio mei 2018 brengen wij in iedere stookruimte een sticker aan met een QR-code en een inlogaccount die alleen geldig is voor die betreffende locatie. Deze komt naast de gebruikelijke sticker met de SCIOS-afmeldcode.

Na het scannen van de QR-code, komt u op ons inlogportaal. Als u de inlogcode en het wachtwoord invult, dan kunt u van deze locatie alle van belang zijnde documenten zoals EBI en PI rapportages inclusief de verklaringen inzien en/of downloaden. De extra service geldt voor de inspecties die na 20 mei 2018 door ons zijn of worden uitgevoerd.

 


 

Inspecteur Rolf Hoekstra aan het woord

Geplaatst op 19-04-18

Houtkachels in het nieuws.

Steeds meer particulieren gaan over op het stoken met een houtkachel. Daarmee verhogen ze niet alleen de sfeer in huis, maar verlagen  ook nog eens de energiekosten. Omdat er voor deze kachels  (nog) geen keuringsplicht bestaat en er geen grenzen worden gesteld aan de uitstoot van met name de stofemissie zorgen deze kachels regelmatig voor overlast en milieuvervuiling.

Houtkachels bij bedrijven hebben wel een keuringsplicht want deze vallen onder het Activiteitenbesluit. Bestaande houtkachels (bij inrichtingen) moeten daarom voldoen aan de eisen uit paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit. Hierin staat dat alle houtgestookte kachels en ketelinstallaties met een belasting van > 20 kW (op onderwaarde) vallen onder scope 5 van de SCIOS regeling. Dit houdt in dat net als bij vloeibaar of gasgestookte installaties (>100 kW op o.w.) een twee- of vierjarige keuringsplicht geldt .

Naast de keuringsplicht is er voor houtgestookte ketelinstallaties ook een verplichting voor het meten van de stof-emissie. De inspecteur die zowel de keuring als de stofmeting mag uitvoeren moet daarom gecertificeerd zijn voor zowel scope 5 als scope 6 overeenkomstig de SCIOS certificatieregeling.

B&R Inspectie en Advies BV beschikt over de meetmiddelen, apparatuur, kennis en vakmensen die deze keuringen en metingen voor u kunnen uitvoeren. Dit is niet alleen efficiënt maar ook nog eens kostenbesparend.

Voorbeeld van houtgestookte installatie bij een bedrijf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Belangrijke wijzigingen SCIOS Portaal

Geplaatst op 15-02-18

Er zijn in het SCIOS portaal aanpassingen gedaan om het portaal en de verklaring zo goed en volledig mogelijk te krijgen. Het kan in de praktijk voorkomen dat wij de opdrachtgever om meer informatie moeten vragen om alles goed in te kunnen vullen. Hieronder enkele wijzigingen:

Aanvullende bedrijfsgegevens
Nieuw voor alle invoer in het portaal is dat na het invoeren van de postcode en het huisnummer een link wordt gelegd naar de Kamer van Koophandel. Daarmee kan de juiste rechtspersoon worden geselecteerd die op die locatie is gevestigd. De bedrijfscode (SBI-code) en de BAG-ID (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) worden automatisch vastgelegd. De eerste is onderdeel van de EC-rapportage, de tweede is handig voor het bevoegd gezag. Voor installaties met 1MW of meer vermogen, kunnen aanvullende gegevens over de drijver van de installatie gevraagd worden. Deze moeten verplicht worden ingevuld op basis van de nieuwe AR en houden verband met de rapportageplicht van het Ministerie van I&W.

Nieuw is de optie voor de situaties waarbij (nog) geen postcode beschikbaar is, zoals bij een ontwikkelgebied of een offshore installatie. Voorlopig kan deze optie ook worden gebruikt voor de situaties waar wel een postcode maar geen huisnummer bekend is. In een volgende update van het portal komt hiervoor echter een aparte voorziening.

Afhankelijkheden bij invoer in het portaal
In een aantal situaties bestaan afhankelijkheden bij de invoer van gegevens in het portaal. Sommige gegevens hoeven niet ingevuld te worden voor stookinstallaties die ten hoogste 500 uren per jaar in bedrijf zijn en andere gegevens moeten aanvullend worden ingevoerd voor middelgrote stookinstallaties (≥1MW).

Afmelden wettelijk verplicht
Het afmelden van stookinstallaties en brandstoftoevoersystemen na goedkeuring en emissiemetingen was altijd al verplicht vanuit de certificatieregeling. Deze verplichting is nu ook in de Activiteiten Regeling vastgelegd waarmee het afmelden wettelijk verplicht is geworden. Bij het niet nakomen van deze verplichting kan het bevoegd gezag naar inspectiebedrijven handhavend optreden.

Correcte invoer in het portaal
In het portaal zijn de nodige maatregelen getroffen om de invoer zo foutvrij mogelijk te laten plaatsvinden. De invoer die niet met controlelijsten of andere invoerondersteuning gedaan wordt, moet zo secuur mogelijk gebeuren. Omdat afmelden nu wettelijk verplicht is geworden, zal het bevoegd gezag meer aandacht aan de juiste invoer schenken. In geval van onjuiste invoer kan het bevoegd gezag een klacht indienen wat gevolgen voor de certificatie kan hebben of het bevoegd gezag kan zelf handhavend optreden.


 

Inspecteur Mar Remmelzwaal aan het woord

Geplaatst op 15-02-18

Keuring Nood Stroom Aggregaat (NSA)

Het komt nog regelmatig voor dat instanties en gebruikers van een noodstroom aggregaat (NSA) verbaasd reageren als wordt verteld dat ook een NSA onder de SCIOS regeling (scope 4) valt en daarom overeenkomstig het activiteitenbesluit geïnspecteerd moet worden.

Voor bestaande motoren geldt dat deze inspectie uitgevoerd moet worden voor 1 januari 2018. Inmiddels is deze datum verstreken en zijn nog lang niet alle NSA’s geïnspecteerd. Om vervelende situaties met het bevoegd gezag te voorkomen raden wij de eigenaren en gebruikers van NSA’s dan ook aan om de eerste bijzondere inspectie (EBI) zo spoedig mogelijk uit te laten voeren.

Uiteraard moeten ook de olieleidingen, die vanaf een dag,- of bulktank naar de aggregaat zijn aangelegd, een inspectie (scope 7c) ondergaan. Een uitzondering hierop geldt voor olieleidingen vanaf een frametank naar de aggregaat.

B&R Inspectie en Advies BV beschikt inmiddels over drie inspecteurs die zowel gecertificeerd zijn voor scope 4 (motoren / aggregaten) als voor scope 7c (olieleidingen). Wel zo makkelijk dat beide inspecties op dezelfde dag door één persoon uitgevoerd kunnen worden.


 

Normen en Richtlijnen januari 2018

Geplaatst op 15-02-18

Het NEN heeft in januari de volgende Normen en Richtlijnen opnieuw uitgebracht:

 • NPR 3378-0:2018
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Deel 0: Algemeen
 • NPR 3378-5:2018
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Deel 5: Gasleidingen – Aanleg – Leidraad bij
  NEN 1078 en NEN 8078
 • NPR 3378-22:2018
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gastoestellen en opstellingsruimten –
  Deel 22: Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 3028
 • NEN 1078:2018
  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar – Prestatie-eisen – Nieuwbouw
 • NEN 8078:2018*
  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar – Prestatie-eisen – Bestaande bouw

Wij adviseren u de normen bij NEN te bestellen. In de volgende nieuwsbrief zullen we de meest belangrijke verschillen t.o.v. de vorige norm vermelden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Klik dan op deze link.


 

Vernieuwde beslisboom

Geplaatst op 15-02-18

Infomil heeft een vernieuwde beslisboom uitgegeven op 28 januari 2018. Wat is er nu gewijzigd?

Omdat in het Activiteitenbesluit van 2018 gesproken wordt over het nominaal thermisch ingangsvermogen is de beslisboom aangepast. Op de vorige beslisboom stond het nominaal vermogen vermeld. Het vermogen is nu niet meer maatgevend maar het nominaal thermisch ingangsvermogen. Het nominaal thermisch ingangsvermogen komt overeen met de belasting op onderwaarde.

 


 

Nieuwe beslisboom

Geplaatst op 26-01-18

 

Infomil heeft op 12 december 2017 een nieuwe beslisboom gepubliceerd!

De grootste verschil is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen “vereenvoudigde rapportage” en een “gewone rapportage”.
Alle rapporten moeten nu voldoen aan de criteria van Technisch Document 3 van SCIOS.


 

Inspecteur Johan van Veen aan het woord

Geplaatst op 07-12-17

Met dit stukje willen wij uw aandacht vestigen op één van de meest opmerkelijke veranderingen in de NEN3028:2016. In deze norm die in juni 2016 van kracht is geworden, is een extra eis t.a.v. beveiligingen gesteld voor toestellen met een vermogen > 300kW.

Normtekst:

Overeenkomstig NEN-EN 12828 moet bij verbrandingstoestellen met een vermogen > 300 kW een van de volgende voorzieningen (a of b) zijn aangebracht:

a) Een extra maximum temperatuurbeveiliging en een extra maximum mediumdrukbeveiliging op elke warmtewisselaar.

— De maximum temperatuurbeveiliging moet zodanig zijn afgesteld dat de maximum bedrijfstemperatuur van de installatie niet kan worden overschreden. Deze beveiliging kan worden gerealiseerd met een maximaalthermostaat. In dat geval moet deze voldoen aan EN 60730-2-9.

— De maximum mediumdrukbeveiliging moet ingrijpen bij een druk, lager dan de afstelwaarde van de veiligheidsklep.

b) Een ontspanningsvat aan de afblaaszijde in de directe nabijheid van de veiligheidsklep. Deze moet zijn aangesloten op een dampafvoerpijp die naar boven afvoert naar de open lucht en zijn voorzien van een veilige waterafvoer. De veiligheidsklep en de wijze van installeren moet voldoen aan NEN-EN 12828.

Het is goed om zich van deze verandering bewust te zijn om te voorkomen dat bij een inspectie de installatie op dit punt wordt afgekeurd.


 

Normen en Richtlijnen

Geplaatst op 07-12-17

In de afgelopen periode zijn de volgende normen opnieuw uitgebracht:

NPR 3378 deel 13 (Inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, onderhoud en buitengebruikstelling)
Enkele onderwerpen uit deze richtlijn zijn als volgt.

Bij de eigenaar van de gasleidinginstallaties behoort voor gasleidinginstallaties > 50 l een technisch dossier met de volgende documenten aanwezig te zijn:

 • installatietekeningen (met maatvoering);
 • belasting van aangesloten toestellen;
 • toegepaste materialen;
 • schema’s inclusief ontwerpgegevens;
 • toelaatbare bedrijfsdrukken, normale bedrijfswaarden enz.;
 • beproevings- en opleverrapportages; en
 • rapportages van periodieke controles.

De volgende personen behoren schriftelijk te worden aangewezen door of namens de hoogste verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet:

 • de installatieverantwoordelijke;
 • de werkverantwoordelijke;
 • de vakbekwame persoon;
 • de voldoende onderrichte persoon.

Worden werkzaamheden uitgevoerd op basis van een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden, zoals bij aanneming of uitbesteding, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemende partij tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk wordt uitgesloten.

NPR 3378 deel 45 (Vervangen van verbrandingstoestellen)
Bij de vervanging van een gastoestel behoort ook het afvoersysteem te worden vervangen wanneer deze ouder is dan 15 jaar. 

NEN 3028: 2016

Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

 • Toepassen ontspanningsvat bij installaties met een vermogen > 300 kW of het aanbrengen van een extra temperatuur- en niveaubeveiliging;
 • Vluchtweg moet een doorgang hebben van ten minste 0,85 meter;
 • Een stookinstallatie met meerdere kleine toestellen waarvan de belasting (b.w.) groter is dan 130 kW behoort te zijn opgesteld in een stookruimte.

 

Gasleiding die niet voldoet aan de voorschriften

Geplaatst op 07-12-17

Uw gasleiding is geïnspecteerd en goedgekeurd. Nu staat er op de verklaring de volgende tekst:
Het systeem voldoet NIET aan de van toepassing zijnde normen en richtlijnen.

“Hoe kan dat?” Deze vraag wordt regelmatig aan ons gesteld.

 

Probleemstelling

Er leven onder de inspecteurs vele meningen over het inspecteren en het afmelden van brandstoftoevoerleidingen voor gasvormige brandstoffen.  Er zijn inspecteurs die aangeven dat een leiding na een inspectie altijd afgemeld dient te worden, behalve als de leiding een ontoelaatbare lekkage vertoont.

 

Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

De wettelijke grondslag voor de keuringen is het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, daarin is onder andere aangegeven dat de keuring moet worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerd bedrijf. Hieronder zijn enkele punten uit het besluit en de regeling vermeld.

Activiteitenbesluit Artikel 3.10p:
Een stookinstallatie moet ten behoeve van het veilig functioneren, een optimale verbranding en energiezuinigheid van de stookinstallatie voldoen aan de bij ministeriële regeling inzake keuring en onderhoud gestelde eisen.

Activiteitenregeling Artikel 3.7m:
De installatie moet gekeurd worden op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. De keuring omvat mede de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen.
 
Overige documenten
Naast de bovengenoemde documenten zijn voor de keuring onder andere ook de volgende documenten relevant: de Certificatieregeling, de Technische Documenten en de Informatiebladen van SCIOS.

 

Keuren en afmelden van de gasleiding

In TD3 is aangegeven wat er gekeurd en gerapporteerd moet worden en in IB5 zijn handreikingen en interpretaties gegeven. In IB5 is aangegeven welke zaken er moeten worden uitgevoerd om te beoordelen of een leiding “fit for purpose” is. Fit for purpose betekent geschikt voor het doel en niet alleen of de leiding voldoende gasdicht is.

Wat de gasleiding betreft stelt het Activiteitenbesluit dat de installatie (dus inclusief de gasleiding) veilig moet functioneren.

Het begrip “veilig functioneren” geeft ruimte voor interpretatie. Om het veilig functioneren van de gasleiding te kunnen beoordelen zijn de SCIOS-inspecteurs opgeleid en getoetst. Naast de dichtheid van de gasleiding zijn voor het veilig functioneren onder andere ook zaken als aantasting van de leiding, de ligging van de gasleiding, zakkende grond en de geveldoorvoering van belang. Naast deze genoemde zaken kunnen er ter plaatse nog andere zaken zijn die het veilig functioneren belemmeren.

Omdat de keuring eenmaal per vier jaar plaats vindt, moet de inspecteur beoordelen of de gasleiding in deze periode onder de normale bedrijfsomstandigheden veilig kan functioneren.

Indien dat het geval is, kan de leiding worden afgemeld. Zijn er nog adviezen ter herstel, dan ontvangt u een verklaring met de toevoeging: Het systeem voldoet NIET aan de van toepassing zijnde normen en richtlijnen

 

Overige tekortkomingen

Naast het veilig functioneren kunnen er zaken tijdens het keuren geconstateerd worden die niet overeenkomstig overige normen en richtlijnen zijn. Deze punten dienen in het rapport als opmerkingen vermeld te worden.

Opgraven geveldoorvoering & bovengronds gaslek zoeken

Geplaatst op 07-12-17

Opgraven geveldoorvoering bij inspectie gasleiding (bestaande bouw)

Nog steeds is er verbazing als tijdens de inspectie van een brandstofleiding een aanmerking wordt gemaakt, dat de ondergrondse geveldoorvoering moet worden opgegraven. Is dit wel nodig?

In het informatieblad 5 van de SCIOS certificatieregeling staat het volgende vermeld: “Wanneer leidingen in de grond lopen, kan de inspecteur de leiding bij kwetsbare punten steekproefsgewijs laten opgraven”.

Omdat uit ervaring is gebleken dat een ondergrondse geveldoorvoering één van de meest kwetsbare punten is, gaan we hier als volgt mee om.

Opgraven ondergrondse geveldoorvoer:

 • Bij de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) verplicht, tenzij de EBI’er gegronde reden heeft om dit niet te doen;
 • Bij de 1ste Periodieke Inspectie (PI na vier jaar) niet noodzakelijk, tenzij in EBI verslag anders staat vermeld;
 • Bij de 2de Periodieke Inspectie (PI na acht jaar) verplicht, tenzij PI’er gegronde reden heeft om dit niet te doen;
 • Bij de 3de PI idem als 1ste enz.

Bovengronds gaslekzoeken

Omdat het ondergrondse deel van de gasleiding niet visueel is waar te nemen vraagt inspectie hiervan bijzondere aandacht. Het is immers niet uit te sluiten dat er in het ondergrondse leidingnet lekkages ontstaan. Door inspectie en/of controle kan door middel van gasdetectieapparatuur in een vroeg stadium eventuele gaslekkages worden ontdekt.

B&R beschikt over speciaal gaslekzoekapparatuur voor het opsporen van ondergrondse gaslekkages. Deze apparatuur zuigt via een sleepmat de lucht vlak boven de grond aan. Bij lekkage wordt het gas gedetecteerd en meteen geregistreerd. Door het toepassen van deze methode kan veel graafwerk achterwege blijven.

 

Wijzigingen afmeldsyteem SCIOS

Geplaatst op 07-12-17

Op 1 januari 2008 is de wet- en regelgeving t.a.v. het keuren van stookinstallaties en gasleidingen van kracht geworden. De ondergrens voor het keuren van gasinstallaties was toen vastgesteld op 130 kW belasting (bw). Dit is later aangepast naar 100 kW nominaal vermogen. Het fenomeen “cascade” deed zijn intrede in het land van wet- en regelgeving. De wandtoestellen die hierin waren opgenomen hadden zelden een vermogen > 100kW per toestel. In het algemeen werd er voor een cascade één rapportage gemaakt en in het SCIOS-afmeldsysteem kreeg deze installatie 1 afmeldcode.

Door de tijd zijn de vermogens van de wandtoestellen groter geworden, regelmatig zelfs groter dan 100kW vermogen. De rapportagevorm voor een vereenvoudigde rapportage overeenkomstig de SCIOS certificatieregeling bleef bestaan. De grens die SCIOS hieraan stelde was < 130kW.

Door het bovenstaande is er voor de overheid een onwenselijke situatie ontstaan. Besloten door SCIOS is om voor het aanmaken van installatiecodes één grens te trekken van 100kW vermogen.

Wanneer een toestel groter is dan 100kW vermogen (ook als deze in cascade hangt) dient er voor het toestel een installatiecode te worden aangemaakt en dient het toestel separaat te worden aan- en afgemeld. Voor bestaande installaties, welke reeds zijn aangemaakt in het afmeldsysteem, is afgesproken dat deze niet hoeven te worden aangepast.

Om een voorbeeld te geven van een stookruimte met 2 toestellen van 45 kW en 1 toestel van 115 kW: u krijgt 1 rapportage waarin deze 3 toestellen zijn opgenomen. De 2 toestellen van 45 kW krijgen een SCIOS-code en het toestel van 115 kW krijgt ook een SCIOS-code. Dit betekent dan 2x afmeldkosten voor deze cascade.

 

B&R de specialist in fijnstofmetingen

Geplaatst op 24-05-17

Steeds vaker blijkt uit onderzoeken dat fijnstof zeer nadelige gezondheidseffecten oplevert zoals verminderende longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan lucht,- hart en vaatziekten. Het is dan ook te begrijpen dat niet alleen  de emissie van NOx en SO2 aan strengere eisen moeten voldoen maar ook die van fijnstof. Omdat met name  houtgestookte kachels en dieselmotoren deze fijnstof produceren zijn hiervoor meetverplichtingen opgenomen de wet,- en regelgeving (Activiteitenbesluit).

B&R beschikt over het apparatuur en de deskundigheid om de fijnstof emissie overeenkomstig SCIOS scope 6 te bepalen.

 

 

Samenwerking B&R Inspectie en Advies en TATA-Steel

Geplaatst op 24-05-17

Het afgelopen jaar, 2016, is de afdeling LOC IKA GKI (Locatie, Inspectie, Keuring en Advies, Gasleiding & Kraan inspectie) van HTD druk bezig geweest om SCIOS Scope 7a en 7B gecertifieerd te worden. In samenwerking met B&R Inspectie en Advies BV en hun inspecteur Anne Donga is dit succesvol afgerond.

Anne Donga Inspecteur B&R Inspectie en Advies BV en team Tata Steel


Het team van Tata Steel is verantwoordelijk voor het inspecteren en keuren van alle aardgasleidingen die over hun terrein lopen. Maar ook het onderhoud is hierbij een belangrijke factor, wat hierin centraal staat is de veiligheid! Ze mogen dit nu zelfstandig uitvoeren.
De samenwerking tussen beide partijen is fantastisch verlopen! Er is over en weer veel geleerd van elkaar en het resultaat is daar ook naar.
Als team hebben ze in 1 keer het certificaat gehaald wat een absolute topprestatie is!
Proficiat namens B&R Inspectie en Advies.
Teamleider Sebastiaan van Vliet heeft het in de krant van Tata Steel als volgt vermeld:

“We hebben er veel van geleerd en werken nu veel beter gestructureerd. De procedure is eenduidig, en de rapportages zijn professioneler. We kunnen nu keuringen zelf uitvoeren en zo storingen voor zijn en onderhoud vooraf inplannen. Dat scheelt ergernis, tijd en geld. Inspectie wordt steeds meer voor vol aangezien en dat maakt mij hartstikke trots op dit team.”
Onze inspecteur heeft van Frank Slager Coördinator HTD LOC IKA GKI van Tata Steel een mooie mail ontvangen. Hieronder een stukje van zijn mail:

“Goedemorgen Anne,

Het is met groot genoegen dat ik kan melden dat we gisteren met goed gevolg de audit hebben volbracht.
Vanaf heden zijn wij als afdeling HTD LOC IKA GKI SCIOS gecertificeerd!
Wij willen BenR en dan in het bijzonder jou persoonlijk heel hartelijk danken voor jouw hulp in de gehele certificering! Jij hebt ons op bijzonder plezierige wijze zeer goed geholpen met alle aanwijzingen, tips en trucs die horen bij het voeren van een inspectieregiem volgens SCIOS.
Daarvoor zijn wel jou heel erg dankbaar.” 

Een mooi project en vakmanschap gecombineerd!

 

Uitbreiding Scope 5 met Scope 5a

Geplaatst op 24-05-17

Het SCIOS-Portaal is uitgebreid met de mogelijkheid om scope 5a installaties (stookinstallaties gestookt op vaste brandstoffen) op te voeren. Met de invoering van scope 5a in de certificatieregeling zijn deze installaties uit scope 5 gehaald. Scope 5 bedrijven die stookinstallaties op vaste brandstoffen keuren en onderhouden konden (onder voorwaarden) zonder meer de uitbreiding met scope 5a bij hun Certificatie-instelling aanvragen. Zie hiervoor de overgangsregeling bij de Technische documenten. De overgangsregeling gold tot 17 februari 2017.

Hiermee is een heeft SCIOS onderkend dat het stoken op vaste brandstoffen een apart specialisme is en afwijkt van de overige scopes. B&R Inspectie en advies BV heeft zich als een van de eerste bedrijven hiervoor laten aanmelden en is hiervoor bij de her certificering in november 2016 “geslaagd” Ook de praktijkbeoordeling, welke onderdeel is van het her certificeringstraject, met succes afgerond. Het certificaat is inmiddels verstrekt.

 

Normen en Richtlijnen

Geplaatst op 24-05-17

Eind 2016 is de NEN 3028 opnieuw uitgebracht. In de nieuwe NEN 3028:2016 zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd waar u als bedrijf rekening mee dient te houden. Bij deze een aantal van belang zijnde wijzigingen:

 • De definitie van stookruimte is aangepast. Het opstellen van toestellen van een cascadesysteem in verschillende opstellingsruimtes is niet meer toegestaan. Een cascadesysteem behoort volgens artikel 5.1 lid b opgesteld te worden in een stookruimte;
 • Een opstelling onder het maaiveld, zoals een kelder, zonder aanvullende voorzieningen is geen geschikte opstellingsruimte;
 • Een Luchtbehandelingsinstallatie is in een stookruimte toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • Gasdichte luiken
  • Open toestellen uit bedrijf voordat de luiken geopend worden (een waarschuwingssticker volstaat)
 • Toestellen met een vermogen van meer dan 300 kW moeten volgens artikel 8.3.2. voorzien zijn van een ontspanningsvat aan de afblaaszijde in de directe nabijheid van de veiligheidsklep of het toestel moet voorzien worden van een extra maximum temperatuurbeveiliging en een extra mediumdrukbeveiliging op elke warmtewisselaar;
 • De onbelemmerde doorgang in en buiten de stookruimte moet volgens artikel 7.4 ten minste 0,85 meter bedragen. In de oude norm was dit nog 0,6 meter;
 • Overeenkomstig NEN-EN 12828 is de maximale werktemperatuur 105 0C. De maximale beveiligingstemperatuur bedraagt 110 0C.

Uiteraard kunt u bij vragen altijd even contact met ons opnemen. Indien een korte bijscholingscursus gewenst is kan B&R inspectie en advies BV die voor u verzorgen.

In 2017 zijn de volgende deze van de NPR 3378 op(nieuw) uitgebracht:

 • NPR 3378 deel 7
 • NPR 3378 deel 8
 • NPR 3378 deel 9 (is komen te vervallen met de komst van deel 13)
 • NPR 3378 deel 12
 • NPR 3378 deel 13 (een nieuw uitgebrachte praktijkrichtlijn met betrekking op de inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, onderhoud en buitengebruikstelling van gasleidingen met een werkdruk ≤ 500 mbar)
 • NPR 3378 deel 46
 • NPR 3378 deel 47

 

Nieuwe vacature online

Geplaatst op 04-05-17

Vanwege de toenemende vraag van onze opdrachtgevers naar diversen keuringen zijn wij op zoek naar nieuwe inspecteurs. B&R Inspectie en Advies is een onafhankelijk inspectiebedrijf waar kwaliteit en veiligheid belangrijke factoren zijn.

Wij zoeken:

 • Inspecteur EPBD – B;
 • Inspecteur SCIOS EBI / PI.

Ben jij de inspecteur die wij zoeken? Kijk dan snel op onze pagina: vacature.

Noodstroomaggregaten vallen onder de keuringsplicht van het Activiteitenbesluit

Geplaatst op 08-03-17

De 500-uursregeling is met de vierde tranche wijzigingen van het Activiteitenbesluit, per 1 januari 2016, komen te vervallen. Daarmee geldt de keuringsplicht ook voor noodvoorzieningen. B&R inspectie en advies BV is een gecertificeerd om inspecties aan deze installaties uit te voeren. Voor het keuren van de brandstofleiding (scope 7c) naar de noodstroom aggregaat is B&R ook gecertificeerd dus kunnen beide verplichte keuringen gelijktijdig door B&R uitgevoerd worden.

Paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit geeft voor stookinstallaties eisen voor keuring en onderhoud. De keuringsplicht geldt voor alle typen stookinstallaties waarbij een standaard brandstof wordt verstookt. Voorbeelden daarvan zijn cv-ketels, luchtverwarmers, drogers, fornuizen, noodstoomaggregaten en thermische naverbranders. De keuringsplicht is niet afhankelijk van de bedrijfsduur van een installatie, waarmee ook noodvoorzieningen onder de keuringsplicht vallen.

De keuringfrequentie is afhankelijk van het type brandstof en het vermogen van de installatie. Als meerdere kleine installaties in één stookruimte staan opgesteld, kan het zijn dat ook deze installaties een keuringsplicht hebben.

De interval voor de PI is dan volgt:
– 20 – 100 kW elke 4 jaar;
– 100 kW => elke 2 jaar.

Als een noodstroomaggregaat wordt gebruikt om pieken te scheren of stroom gaat produceren voor eigen gebruik zal er nog een extra inspectie moeten worden uitgevoerd. Namelijk scope 6: de NOx meting.

Want zodra de noodstroomaggregaat hiervoor wordt gebruikt wordt deze gezien als een gewone installatie en niet meer alleen voor de noodstroom en zijn er aanvullende keuringen nodig!

Maar wat is nu eigenlijk piek scheren? In elke bedrijfsvoering zijn er pieken in het elektriciteitsverbruik. De kosten voor de netwerkaansluiting worden berekend op deze gebruiktspieken. Door het plaatsen van een eigen dieselaggregaat kunnen de pieken worden weggenomen. Door het opstarten van de dieselaggregaat op piekmomenten kan de elektriciteit worden “terug geleverd” aan het net. Zo scheer je dus de piekmomenten.

AREPA Inspexx en B&R inspectie en advies sluiten exclusieve samenwerkingsovereenkomst

Geplaatst op 24-11-15

Ter versterking van hun vooraanstaande positie in de inspectiemarkt hebben AREPA Inspexx en B&R Inspectie en Advies de handen ineen geslagen. Daar waar B&R Inspectie en Advies het kenniscentrum is op het gebied van de inspectie van stookinstallaties en/of brandstofleidingen, is AREPA Inspexx dat op het terrein van de inspectie van elektrotechnische installaties en het keuren van arbeidsmiddelen. B&R Inspectie en Advies is een gerenommeerd en toonaangevend bedrijf gecertificeerd conform de SCIOS certificeringsregeling scope 1 tot en met 7c. AREPA Inspexx sluit hierbij aan met het certificaat conform scope 8 en 9. De bundeling van krachten leidt tot het grootste onafhankelijke samenwerkingsverband dat haar inspecties conform de SCIOS certificering scope 1 tot en met 9 uitvoert. De ruim 30 inspecteurs verrichten hun werkzaamheden vanuit zes strategisch in het land verspreide vestigingen. Wederzijdse opdrachtgevers in het MKB en de industrie profiteren op deze wijze van een efficiënte bundeling van inspectiewerkzaamheden. Naast de uitwisseling van kennis en het uitvoeren van inspecties zal tevens verregaand worden samengewerkt op het gebied van HRM en KAM.

Bovengronds lekzoeken

Geplaatst op 02-11-15

B&R inspectie en advies BV is specialist op het gebied van inspecteren van brandstofleidingen (SCIOS scope 7a, 7b en 7c). Voor deze dienst heeft B&R twee specialisten in huis die opgeleid en gecertificeerd zijn om gasleidingen bovengronds te onderzoeken op lekkages. Het op deze wijze controleren van een gasleiding kan veel tijd (en kosten) besparen. Bovendien voldoet deze methode aan het in SCIOS informatieblad 5 van de SCIOS-certificatieregeling waar in staat dat alleen voldoende ervaren personen deze metingen mogen uitvoeren.

DUWO Wonen kiest voor B&R

Geplaatst op 23-07-15

Duwo is de specialist in studentenhuisvesting. Bij verschillende complexen controleert B&R of de capaciteit van de gasmeter afgestemd is op de achter de gasmeter aangebrachte installatie. Veelal kan de capaciteit van de gasmeter kleiner gekozen worden waardoor uiteindelijk de vastrechtkosten naar beneden gaan. Goed bezig bij Duwo.

B&R inspecteert brandstofleidingen van TU Delft

Geplaatst op 21-07-15

Van de TU Delft heeft B&R inspectie en advies BV de opdracht gekregen om in alle gebouwen de gasleiding te inspecteren. Alles wat achter de eerste afsluiter in het gebouw is aangebracht wordt door B&R aan een kritische blik onderworpen. Zo wordt de leiding op gasdichtheid, bevestiging,  ligging, materiaalkeuze, markering e.d. door de specialisten van B&R gecontroleerd. Tijdens een bijeenkomst met de gebouwbeheerders is de werkwijze van B&R doorgenomen. Dit vinden wij als B&R van groot belang omdat we de overlast voor TU Delft tot een minimum willen beperken. Eventuele gebreken worden in een duidelijk opgestelde rapportage vermeld voorzien van foto en de wijze hoe het gebrek kan worden hersteld.