B&R Inspectie en Advies

Beleidsverklaring

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Vakkundig personeel
  • Persoonlijk contact

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

Onze Visie

De veiligheid en gezondheid van onze leefomgeving zoals we hem nu kennen staat onder druk. Onze samenleving is zich ervan bewust dat wij allemaal de volledige verantwoordelijkheid moeten dragen om te waarborgen dat komende generaties kunnen blijven genieten van onze aarde. Binnen het domein van mens, milieu en techniek adviseert B&R ontwikkelaars, ontwerpers, bouwers en beheerders op hoog niveau zodat zij op een verantwoorde manier kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Onze Missie

B&R wordt hét adviserend kenniscentrum die waarborgt dat ons werkveld op een bewuste manier kan bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting, efficiënt gebruik van energie en het maximaliseren van de veiligheid. Wij doen dit samen met onze klanten vol passie en enthousiasme.

Ambitie

B&R zet in op een weldoordachte groei als dé kenniscentra die de technische keten bijstaan in het duurzaam behalen van hun doelen.

Kernwaarden

Doelgericht
Doel- en resultaatgericht gaan we te werk op een vooraf vastgesteld doel of resultaat.

Deskundig
Wij bezitten die kennis, de middelen, de materialen en methodieken die nodig zijn om onze werkzaamheden als kenniscentrum te vervullen.

Duurzaam
Wij maken van eenmalige klanten terugkerende klanten en van terugkerende klanten ambassadeurs. Hierin zijn we duurzaam in onze relaties. Dit doen wij op een wijze zodat we innoveren en investeren in onze duurzame relatie met onze leefomgeving. We moeten werken aan een verbetering van onze leefomgeving.

Ontwikkeling
Wij zorgen continue voor verandering om de gezamenlijke doelen en resultaten te behalen. Persoonlijke ontwikkeling, productontwikkeling en verbetering in onze onderlinge relaties zorgen voor een positieve trend.

Verbondenheid
Wij zijn verbonden met elkaar en zoeken de verbinding op met onze klanten. We laten elkaar merken dat we oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar. Hierdoor ontstaat een wederzijdse verbondenheid.

Enthousiast
Wij zijn een ambitieus en gedreven team! Dit voelen wij niet alleen zelf, we stralen dit ook naar onze klanten.

Het beleid is er op gericht om iedere medewerker (eigen en derden) op de meest veilige manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, de veiligheid en gezondheid op zo goed mogelijke wijze te beschermen (voorkomen van persoonlijk letsel), het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid van derden en voorkomen van materiële schade.

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker en werkgever, maar ook die van de klant/opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde doelstelling geeft immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het voorkomen van materiële schade en letselschade en een reductie van de kosten.

Het werven, opleiden en voorlichten van onze eigen medewerkers en inkopen van kwalitatief betrouwbare derden (onderaannemers, inleenkrachten, e.d.) en producten (leveranciers) moeten ervoor zorg dragen dat de kwaliteit van producten en diensten gewaarborgd en verbeterd wordt. Enerzijds zal het management, conform de wettelijke voorschriften, zelf initiatieven nemen ter verhoging/verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Anderzijds zal de directie een beroep doen op de medewerking van alle medewerkers. Dit is een continu verbeterproces.

Van alle medewerkers, zowel in lijn als in staffunctie (zoals vastgelegd in het organogram en de functieomschrijvingen in het KAM-handboek), wordt geëist dat zij de doelstellingen van de directie en het management mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de veiligheidsregels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s die op een onveilige, ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt. Daarnaast is om dit continu te bewaken en te verbeteren een KAM-functionaris aangesteld.

De directie toetst het kwaliteit-, arbo-, milieu- en MVO-beleid jaarlijks tijdens de directiebeoordeling. De directie zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de wet- en regelgeving welke in Nederland en de te beleveren landen van toepassing is.

Door middel van klanttevredenheidsonderzoek en –metingen probeert het bedrijf tevens de klanttevredenheid continu te vergroten. Om de continuïteit voor nu en in de toekomst te waarborgen, streven wij naar omzet en winsthandhaving en waar mogelijk verhoging ervan. Voor het bovenstaande is een managementsysteem opgezet. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de vigerende versies van de normen: – VCA* (Veiligheid, Gezondheid en Milieu); – NEN-EN-ISO 9001 (Kwaliteit); – SCIOS (Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties).

Katwijk, 1 februari 2023 | D.J.A. Timmermans – M.E.P.L. Kuylaars