Opgraven geveldoorvoering bij inspectie gasleiding (bestaande bouw)

Nog steeds is er verbazing als tijdens de inspectie van een brandstofleiding een aanmerking wordt gemaakt, dat de ondergrondse geveldoorvoering moet worden opgegraven. Is dit wel nodig?

In het informatieblad 5 van de SCIOS certificatieregeling staat het volgende vermeld: “Wanneer leidingen in de grond lopen, kan de inspecteur de leiding bij kwetsbare punten steekproefsgewijs laten opgraven”.

Omdat uit ervaring is gebleken dat een ondergrondse geveldoorvoering één van de meest kwetsbare punten is, gaan we hier als volgt mee om.

Opgraven ondergrondse geveldoorvoer:

  • Bij de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) verplicht, tenzij de EBI’er gegronde reden heeft om dit niet te doen;
  • Bij de 1ste Periodieke Inspectie (PI na vier jaar) niet noodzakelijk, tenzij in EBI verslag anders staat vermeld;
  • Bij de 2de Periodieke Inspectie (PI na acht jaar) verplicht, tenzij PI’er gegronde reden heeft om dit niet te doen;
  • Bij de 3de PI idem als 1ste enz.

Bovengronds gaslekzoeken

Omdat het ondergrondse deel van de gasleiding niet visueel is waar te nemen vraagt inspectie hiervan bijzondere aandacht. Het is immers niet uit te sluiten dat er in het ondergrondse leidingnet lekkages ontstaan. Door inspectie en/of controle kan door middel van gasdetectieapparatuur in een vroeg stadium eventuele gaslekkages worden ontdekt.

B&R beschikt over speciaal gaslekzoekapparatuur voor het opsporen van ondergrondse gaslekkages. Deze apparatuur zuigt via een sleepmat de lucht vlak boven de grond aan. Bij lekkage wordt het gas gedetecteerd en meteen geregistreerd. Door het toepassen van deze methode kan veel graafwerk achterwege blijven.