In de afgelopen periode zijn de volgende normen opnieuw uitgebracht:

NPR 3378 deel 13 (Inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, onderhoud en buitengebruikstelling)
Enkele onderwerpen uit deze richtlijn zijn als volgt.

Bij de eigenaar van de gasleidinginstallaties behoort voor gasleidinginstallaties > 50 l een technisch dossier met de volgende documenten aanwezig te zijn:

 • installatietekeningen (met maatvoering);
 • belasting van aangesloten toestellen;
 • toegepaste materialen;
 • schema’s inclusief ontwerpgegevens;
 • toelaatbare bedrijfsdrukken, normale bedrijfswaarden enz.;
 • beproevings- en opleverrapportages; en
 • rapportages van periodieke controles.

De volgende personen behoren schriftelijk te worden aangewezen door of namens de hoogste verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet:

 • de installatieverantwoordelijke;
 • de werkverantwoordelijke;
 • de vakbekwame persoon;
 • de voldoende onderrichte persoon.

Worden werkzaamheden uitgevoerd op basis van een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden, zoals bij aanneming of uitbesteding, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemende partij tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk wordt uitgesloten.

NPR 3378 deel 45 (Vervangen van verbrandingstoestellen)
Bij de vervanging van een gastoestel behoort ook het afvoersysteem te worden vervangen wanneer deze ouder is dan 15 jaar. 

NEN 3028: 2016

Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

 • Toepassen ontspanningsvat bij installaties met een vermogen > 300 kW of het aanbrengen van een extra temperatuur- en niveaubeveiliging;
 • Vluchtweg moet een doorgang hebben van ten minste 0,85 meter;
 • Een stookinstallatie met meerdere kleine toestellen waarvan de belasting (b.w.) groter is dan 130 kW behoort te zijn opgesteld in een stookruimte.