Uw gasleiding is geïnspecteerd en goedgekeurd. Nu staat er op de verklaring de volgende tekst:
Het systeem voldoet NIET aan de van toepassing zijnde normen en richtlijnen.

“Hoe kan dat?” Deze vraag wordt regelmatig aan ons gesteld.

 

Probleemstelling

Er leven onder de inspecteurs vele meningen over het inspecteren en het afmelden van brandstoftoevoerleidingen voor gasvormige brandstoffen.  Er zijn inspecteurs die aangeven dat een leiding na een inspectie altijd afgemeld dient te worden, behalve als de leiding een ontoelaatbare lekkage vertoont.

 

Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

De wettelijke grondslag voor de keuringen is het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, daarin is onder andere aangegeven dat de keuring moet worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerd bedrijf. Hieronder zijn enkele punten uit het besluit en de regeling vermeld.

Activiteitenbesluit Artikel 3.10p:
Een stookinstallatie moet ten behoeve van het veilig functioneren, een optimale verbranding en energiezuinigheid van de stookinstallatie voldoen aan de bij ministeriële regeling inzake keuring en onderhoud gestelde eisen.

Activiteitenregeling Artikel 3.7m:
De installatie moet gekeurd worden op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. De keuring omvat mede de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen.
 
Overige documenten
Naast de bovengenoemde documenten zijn voor de keuring onder andere ook de volgende documenten relevant: de Certificatieregeling, de Technische Documenten en de Informatiebladen van SCIOS.

 

Keuren en afmelden van de gasleiding

In TD3 is aangegeven wat er gekeurd en gerapporteerd moet worden en in IB5 zijn handreikingen en interpretaties gegeven. In IB5 is aangegeven welke zaken er moeten worden uitgevoerd om te beoordelen of een leiding “fit for purpose” is. Fit for purpose betekent geschikt voor het doel en niet alleen of de leiding voldoende gasdicht is.

Wat de gasleiding betreft stelt het Activiteitenbesluit dat de installatie (dus inclusief de gasleiding) veilig moet functioneren.

Het begrip “veilig functioneren” geeft ruimte voor interpretatie. Om het veilig functioneren van de gasleiding te kunnen beoordelen zijn de SCIOS-inspecteurs opgeleid en getoetst. Naast de dichtheid van de gasleiding zijn voor het veilig functioneren onder andere ook zaken als aantasting van de leiding, de ligging van de gasleiding, zakkende grond en de geveldoorvoering van belang. Naast deze genoemde zaken kunnen er ter plaatse nog andere zaken zijn die het veilig functioneren belemmeren.

Omdat de keuring eenmaal per vier jaar plaats vindt, moet de inspecteur beoordelen of de gasleiding in deze periode onder de normale bedrijfsomstandigheden veilig kan functioneren.

Indien dat het geval is, kan de leiding worden afgemeld. Zijn er nog adviezen ter herstel, dan ontvangt u een verklaring met de toevoeging: Het systeem voldoet NIET aan de van toepassing zijnde normen en richtlijnen

 

Overige tekortkomingen

Naast het veilig functioneren kunnen er zaken tijdens het keuren geconstateerd worden die niet overeenkomstig overige normen en richtlijnen zijn. Deze punten dienen in het rapport als opmerkingen vermeld te worden.