Er zijn in het SCIOS portaal aanpassingen gedaan om het portaal en de verklaring zo goed en volledig mogelijk te krijgen. Het kan in de praktijk voorkomen dat wij de opdrachtgever om meer informatie moeten vragen om alles goed in te kunnen vullen. Hieronder enkele wijzigingen:

Aanvullende bedrijfsgegevens
Nieuw voor alle invoer in het portaal is dat na het invoeren van de postcode en het huisnummer een link wordt gelegd naar de Kamer van Koophandel. Daarmee kan de juiste rechtspersoon worden geselecteerd die op die locatie is gevestigd. De bedrijfscode (SBI-code) en de BAG-ID (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) worden automatisch vastgelegd. De eerste is onderdeel van de EC-rapportage, de tweede is handig voor het bevoegd gezag. Voor installaties met 1MW of meer vermogen, kunnen aanvullende gegevens over de drijver van de installatie gevraagd worden. Deze moeten verplicht worden ingevuld op basis van de nieuwe AR en houden verband met de rapportageplicht van het Ministerie van I&W.

Nieuw is de optie voor de situaties waarbij (nog) geen postcode beschikbaar is, zoals bij een ontwikkelgebied of een offshore installatie. Voorlopig kan deze optie ook worden gebruikt voor de situaties waar wel een postcode maar geen huisnummer bekend is. In een volgende update van het portal komt hiervoor echter een aparte voorziening.

Afhankelijkheden bij invoer in het portaal
In een aantal situaties bestaan afhankelijkheden bij de invoer van gegevens in het portaal. Sommige gegevens hoeven niet ingevuld te worden voor stookinstallaties die ten hoogste 500 uren per jaar in bedrijf zijn en andere gegevens moeten aanvullend worden ingevoerd voor middelgrote stookinstallaties (≥1MW).

Afmelden wettelijk verplicht
Het afmelden van stookinstallaties en brandstoftoevoersystemen na goedkeuring en emissiemetingen was altijd al verplicht vanuit de certificatieregeling. Deze verplichting is nu ook in de Activiteiten Regeling vastgelegd waarmee het afmelden wettelijk verplicht is geworden. Bij het niet nakomen van deze verplichting kan het bevoegd gezag naar inspectiebedrijven handhavend optreden.

Correcte invoer in het portaal
In het portaal zijn de nodige maatregelen getroffen om de invoer zo foutvrij mogelijk te laten plaatsvinden. De invoer die niet met controlelijsten of andere invoerondersteuning gedaan wordt, moet zo secuur mogelijk gebeuren. Omdat afmelden nu wettelijk verplicht is geworden, zal het bevoegd gezag meer aandacht aan de juiste invoer schenken. In geval van onjuiste invoer kan het bevoegd gezag een klacht indienen wat gevolgen voor de certificatie kan hebben of het bevoegd gezag kan zelf handhavend optreden.