Wij kunnen nu voor u ook de EPBD Inspectie uitvoeren. Wij hebben de kennis en de juist opgeleide mensen in huis!

Wilt u weten wat het voor uw situatie of voor de situatie van uw klant betekend? Neem dan contact met ons op.
e-mail: info@benrinspectie.nl
telefoon: 071- 40 160 11

Of vul het contactformulier in op onze website. 


 

In september 2017 is er een nieuw deel (deel 45) van de NPR3378 verschenen. In deel 45 wordt de NEN2757 verder uitgewerkt. In het Bouwbesluit 2012 zijn eisen gegeven voor de aanwezigheid, inrichting en de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas. Tevens is de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht vermeld  zodat er geen onaanvaardbare concentraties van verbrandingsgassen in het binnenmilieu optreden.

In de NEN2757 zijn de bepalingsmethoden gegeven voor de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas en voor de inrichting van de voorziening voor de afvoer van rookgas opgenomen. Deze bepalingsmethode zijn vaak complex en moeilijk uit te voeren. Daarom is in deel 45 van de NPR3378 een systematiek van aanleggen opgenomen die invulling geeft aan eisen uit het bouwbesluit en bij uitvoering overeenkomstig NPR3378-deel 45 kan de bepalingsmethode achter wegen blijven. Veel van de informatie in de norm was al eerder als technische handreiking verkregen via het document “RoGaFa Het  nieuwe beugelen”.

Verder is duidelijk omschreven dat bij vervanging van het toestel tevens de rookgasafvoer dient te worden vervangen. Voor dit deel van de installatie geldt ook dat deze een beperkte levensduur heeft tussen de 15 tot 18 jaar. Uitzondering op deze vervanging betreft CLV systemen. Hier voor kan onder voorwaarde van vervanging worden afgeweken. Om de eigenaar van de installatie te overtuigen van de noodzaak tot vervanging van het rookgasafvoersysteem, heeft deel 45 een bijlage B opgenomen.
Iets dat niet in de NPR3378 staat omschreven maar dat altijd uit de documentatie van de leverancier van het afvoermateriaal moet worden opgemaakt is het toepassen van de verschillende soorten afvoer materiaal door elkaar. Welke materialen mag je wel en niet gebruiken? Het is wat zoeken maar dan kom je al snel tot de volgende conclusie:

Mix geen elementen (componenten) van verschillende fabrikanten /materialen, anders dan toegelaten!


 

Bepaling van de gasdichtheid van een voorziening van gas is in de nieuw uitgegeven normen anders geregeld.

Met het opnieuw uitbrengen van de NEN 1078:2018 en de NEN 8078:20018 is er een belangrijke wijziging doorgevoerd als het gaat over de bepaling van de dichtheid van een gasleiding. Graag wil ik deze wijziging even met u doornemen.

Oude situatie
Om de gasleiding op dichtheid te controleren was er in artikel 5.10.2.2 van de “oude GAVO” (NEN 1078:1987) vermeld dat de gasleiding als gasdicht wordt beschouwd, indien 3 minuten na het sluiten van de hoofdkraan de druk in de gasinstallatie niet meer gedaald zou zijn dan 1 mbar. Deze methode heeft het lang volgehouden want in de NEN 1078:2004 is nog steeds een minimale meettijd van 3 minuten vermeld.

Nieuwe situatie
Voor een voorziening van gas met een wp-content tot 50 liter is deze minimale meettijd nog steeds voldoende maar is de wp-content groter dan 50 liter moet de meettijd volgens de nieuwe norm evenredig langer zijn (zie hiervoor bijlage A van de NEN 1078:2018 en de NEN 8078:2018). Ook nieuw is dat het lekverlies bij een voorziening van gas met een wp-content groter dan 50 liter meer mag zijn dan de gebruikelijke 1 liter/h. Bij een geconstateerd lek groter dan 5 liter/h moet er volgens de NEN 8078:2018 wel worden vastgesteld dat er geen gevaarlijke concentratie aanwezig is.

B&R Inspectie en Advies BV verzorgt voor bedrijven een korte training:
“Hoe bepaal ik de gasdichtheid van een voorziening van gas”

Wilt u meer informatie over deze training? Mail dan naar ons kantoor: info@benrinspectie.nl

Verder zijn de volgende documenten aangepast:

 • Technisch document 2
  • Enkele normen zijn uit de lijst verwijdert;
 • Technisch document 3
  • Bij PO moet van de schema’s, P&ID en tekeningen gecontroleerd worden of de conditie in orde is en/of deze conform het basisverslag aanwezig zijn. Dit moet tevens vastgelegd worden in het PO-rapport;
  • Bij GAD toestellen moet tenminste de bedrijfstanden hoog en laag gemeten worden. Of een tussenstand noodzakelijk is, wordt bepaald door de EBI-er;
 • Informatieblad 4
  • NEN 6068+C1 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten; (Deze norm is toegevoegd)
  • NEN 6069+A1 Beproeving en klassering van brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten; (Deze norm is toegevoegd)
  • Enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd;
 • Informatieblad 5
  • Aanpassing op begrip “nominaal thermisch ingangsvermogen”;
  • Correctie t.a.v. kalibratie van de lekzoeker; (in lijn met TD4)
  • Enkele taalkundige aanpassingen;
 • Informatieblad 6
  • Geheel nieuwe versie;
 • Informatieblad 8
  • Geheel nieuwe versie;
 • Informatieblad 17
  • Vermogen gewijzigd in “nominaal thermisch ingangsvermogen”;
  • Er moet op een geschikte plaats meetpunten aanwezig zijn in het rookgasafvoersysteem;
  • Boren van gaten in het afvoersysteem wordt ten zeerste afgeraden.

 

Opsporen lekkage in ondergrondse droge blusleidingen

Uit de vijfjaarlijkse controle bleek er een lekkage in de ondergrondse blusleiding aanwezig te zijn. De leiding, met een lengte van ongeveer 150 meter en een diameter van 80 mm, bevindt zich gedeeltelijk in een talud langs een spoorrails. Diverse pogingen zijn ondernomen om de lekkage te traceren maar zonder resultaat.

Aan B&R Inspectie en Advies BV werd gevraagd of wij hierin iets konden betekenen. We stellen voor om de lekkage op te sporen met traceergas zodat graafwerkzaamheden achterwege kunnen blijven. Een bijkomend voordeel is dat diverse medewerkers van B&R Inspectie en Advies BV beschikken over een paspoort “Veilig werken op en langs het spoor”.

Op de afgesproken dag (van de dichtheidsbeproeving/inspectie) blijkt er nog veel water in de leiding aanwezig te zijn. Gelukkig is dit geen probleem voor de methode met traceergas. Een halfuur nadat de leiding met het traceergas gevuld is wordt begonnen met het bovengronds gaslek zoeken. Al snel wordt door de apparatuur het traceergas waargenomen. Als blijkt dat dit de enigste plaats is waar het gas wordt gedetecteerd begint de opdrachtgever al met de graafwerkzaamheden en wordt de lekkage snel gevonden. Na reparatie blijkt de blusleiding de dichtheidsproef te doorstaan en kijken we tevreden terug naar deze werkzaamheden.


 

Belangrijke mededeling

Siemens heeft een aankondiging gedaan voor het uitfaseren van hun branderautomaten vanwege de Europese richtlijn 2011/65/EU. Hierdoor mogen nieuwe toestellen vanaf 22 juli 2019 niet meer met bepaalde branderautomaten worden uitgevoerd in Europa. In de bijlage van Siemens wordt meer informatie verstrekt over deze uitfasering. Bij vragen raden wij u aan om met Siemens contact op te nemen.

Hierbij een link  voor de bijlage van Siemens: Branderautomaten van Siemens


 

B&R Inspectie en advies BV brengt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit. Daarin worden alle nieuwe ontwikkelingen vermeld op gebied van o.a. wet- en regelgeving.

Wilt u op de hoogte blijven van de alle nieuwe ontwikkelingen op uw vakgebied?  Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van B&R Inspectie en Advies BV via onderstaande link.

REGISTRATIE NIEUWSBRIEF


 

De inspecties welke zijn beschreven in de wet zijn onderdeel van het activiteiten besluit. Handhaving op het Activiteitenbesluit vindt plaats door de omgevingsdienst. Zij zien toe op naleving van aspecten van milieutechnische aard. Dit valt onder het Miniserie van I&W.

De SCIOS certificatieregeling is opgezet om een keuring op milieu en veiligheid te doen. Veiligheid valt onder een ander ministerie. Het ministerie van Bouwen en Wonen is belast met het toezicht op veiligheid maar speelt bij handhaving van bestaande inrichtingen geen proactieve rol.

Handhaving vanuit I&W wil dat de installaties op milieuaspecten worden gekeurd, maar niet op veiligheid. Dit ministerie wenst een verklaring als bevestiging dat milieuaspecten “akkoord” zijn bevonden. Daarom is tussen SCIOS en het ministerie overeengekomen dat, wanneer een installatie niet volledig is aangelegd volgens de voorschriften dit op de verklaring tot uiting komt.

Dit komt tot uiting in de zin: Het systeem voor de toevoer van brandstof, of de installatie voldoet NIET aan de van toepassing zijnde Nederlandse normen en voorschriften”.

In de rapportages die B&R Inspectie en Advies BV opstelt, vindt u deze afwijkingen van de voorschriften terug in de vorm van “Adviezen ter herstel”. Wanneer er geen “Adviezen ter herstel” zijn, staat op de verklaring geen tekst die stelt dat de installatie NIET voldoet.

Deze verklaring wordt gegenereerd vanuit het afmeldsysteem van SCIOS. De tekst op de verklaring hebben wij, als gecertificeerd bedrijf, geen invloed op.


 

Kennis is de basis van het uitvoeren van kwalitatief goede inspecties en onderhoudswerkzaamheden. Door de jaren heen heeft SCIOS gemerkt dat dit kennisniveau onderdruk is komen te staan. Dit komt o.a. door automatisering  van rapportage, “indikken van de lesstof” en wegzaken van de theoretische kennis.

SCIOS heeft daarom besloten om naast de periodieke praktijkbeoordeling ook een periodieke kennistoets op theoretische kennis in te voeren. Deze periodieke kennis toets zal 1x per 6 jaar plaats vinden en komt dan in de plaats van één praktijkbeoordeling.

Voor een PO-er betekent dit dat zij in een periode van 6 jaar, 1x een praktijkbeoordeling krijgen en 1x een theoretische kennistoets.

Voor de EBI-er en PI-er betekent dit dat zij in een periode van 6 jaar 3x een praktijkbeoordeling krijgen en 1x een theoretische kennistoets.

De kennistoets bestaat uit een digitale test met meerkeuze vragen. De toets zal worden afgenomen in een omgeving waarin toezicht is op de kandidaten. De vragen zijn gebaseerd op de kennis- en bekwaamheidseisen. Deze zijn terug te vinden op de SCIOS site en zijn beschreven voor alle scopes en alle activiteiten (EBI,PI en PO). Hierbij is aangegeven welke aspecten  altijd zullen worden bevraagd en correct moeten zijn beantwoord om te slagen voor het examen (Must-vragen).

Voor het uitvoeren van kennistoets wordt een examen op maat samengesteld. Dit is afhankelijk van je aanmelding: EBI, PI en/of PO, aangevuld met de scopes waarvoor de betrokken zijn aangemeld.

De aangemelde medewerkers zullen vanaf 1-1-2019 geëxamineerd gaan worden. De volgorde van examinering is op basis van afgifte datum van de diploma’s, dus medewerkers met het oudste diploma zullen als eerste worden opgeroepen.

B&R Inspectie en Advies BV is op dit moment druk bezig hiervoor een Opfriscursus EBI/PI/PO te ontwikkelen met een proefexamen. Cursisten die deze training volgen zullen zich bewust worden van hun eigen kennisniveau. Wij streven ernaar om in het vierde kwartaal van 2018 te starten met deze trainingen.

De training verzorgen wij op onze eigen locatie. Wilt u liever een In-Company training? Dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.


 

B&R Inspectie en Advies BV breidt zijn service uit in verband met de verandering van het Activiteitenbesluit 2018.

In het Activiteitenbesluit Artikel 3.7m 2018 is vermeld dat de rapportages tenminste 6 jaar voor de handhaver bij de installatie beschikbaar moeten zijn. In de praktijk is gebleken dat het lastig is om dit te organiseren. Om u en uw klant hierbij te helpen heeft B&R Inspectie en Advies BV een nieuwe, en unieke, tool ontwikkeld, die beschikbaar is via onze website.

Vanaf medio mei 2018 brengen wij in iedere stookruimte een sticker aan met een QR-code en een inlogaccount die alleen geldig is voor die betreffende locatie. Deze komt naast de gebruikelijke sticker met de SCIOS-afmeldcode.

Na het scannen van de QR-code, komt u op ons inlogportaal. Als u de inlogcode en het wachtwoord invult, dan kunt u van deze locatie alle van belang zijnde documenten zoals EBI en PI rapportages inclusief de verklaringen inzien en/of downloaden. De extra service geldt voor de inspecties die na 20 mei 2018 door ons zijn of worden uitgevoerd.

 


 

Houtkachels in het nieuws.

Steeds meer particulieren gaan over op het stoken met een houtkachel. Daarmee verhogen ze niet alleen de sfeer in huis, maar verlagen  ook nog eens de energiekosten. Omdat er voor deze kachels  (nog) geen keuringsplicht bestaat en er geen grenzen worden gesteld aan de uitstoot van met name de stofemissie zorgen deze kachels regelmatig voor overlast en milieuvervuiling.

Houtkachels bij bedrijven hebben wel een keuringsplicht want deze vallen onder het Activiteitenbesluit. Bestaande houtkachels (bij inrichtingen) moeten daarom voldoen aan de eisen uit paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit. Hierin staat dat alle houtgestookte kachels en ketelinstallaties met een belasting van > 20 kW (op onderwaarde) vallen onder scope 5 van de SCIOS regeling. Dit houdt in dat net als bij vloeibaar of gasgestookte installaties (>100 kW op o.w.) een twee- of vierjarige keuringsplicht geldt .

Naast de keuringsplicht is er voor houtgestookte ketelinstallaties ook een verplichting voor het meten van de stof-emissie. De inspecteur die zowel de keuring als de stofmeting mag uitvoeren moet daarom gecertificeerd zijn voor zowel scope 5 als scope 6 overeenkomstig de SCIOS certificatieregeling.

B&R Inspectie en Advies BV beschikt over de meetmiddelen, apparatuur, kennis en vakmensen die deze keuringen en metingen voor u kunnen uitvoeren. Dit is niet alleen efficiënt maar ook nog eens kostenbesparend.

Voorbeeld van houtgestookte installatie bij een bedrijf: