SCIOS Certificatieregeling

 

SCIOS Inspectie- en/of onderhoudsbedrijven die beschikken over een SCIOS-certificaat moeten aan de regels voldoen die gesteld worden in de certificatieregeling. Verder is in de SCIOS certificatieregeling aangegeven dat de technische documenten bij het uitvoeren van onderhouds- en/of inspectiewerkzaamheden moeten worden toegepast. Een onafhankelijke Certificerende Instelling (CI) toetst periodiek of het SCIOS-gecertificeerde bedrijf zich houdt aan de in de regeling gemaakte afspraken.  

 

Opstellen basisverslag

Volgens artikel 3.7m (lid 3) van de Activiteitenregeling (behorend bij het Activiteitenbesluit) moet binnen zes weken na de inbedrijfstelling van de installatie een keuring op veilig functioneren worden uitgevoerd. De keuring moet worden verricht door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de van de ‘Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud stookinstallaties’ onderdeel uitmakende «Beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties» van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Degene die de inrichting drijft vraagt van degene die een keuring verricht een door hem opgesteld en ondertekend verslag van die keuring, waaruit ten minste blijkt wanneer en door wie de keuring is verricht en de resultaten van de keuring. Volgens de SCIOS certificatieregeling moet van de eerste keuring een basisverslag worden opgesteld. Als de stookinstallatie voldoet aan de gestelde eisen zal er naast het basisverslag een “Verklaring van Inspectie bij Ingebruikname” worden afgegeven.

Bij het uitvoeren van onderhouds- en/of inspectiewerkzaamheden worden de aanwijzingen vanuit het basisverslag en de installatie- en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant geraadpleegd. Bij het niet aanwezig zijn van een basisverslag kan de periodieke inspectie en het periodiek onderhoud niet volledig volgens de SCIOS certificatieregeling worden uitgevoerd. Er kan dan ook geen “Verklaring van inspectie en/of onderhoud” worden afgegeven en de stookinstallatie kan dan niet bij SCIOS worden afgemeld. Om deze reden moet er van een bestaande installaties, waarbij het basisverslag ontbreekt, alsnog een basisverslag opgesteld worden.lees meer

Periodieke Inspectie (PI)

Van verschillende opgenomen gegevens zal de inspecteur moeten vaststellen of deze nog binnen de grenswaardes van het basisverslag liggen. Daar waar dit niet het geval is, zal de stookinstallatie opnieuw binnen de grenswaardes afgesteld moeten worden. Indien de installatie voldoet aan de gestelde eisen zal er naast een uitvoerige rapportage een “Verklaring van Inspectie” worden afgegeven.

Volgens het activiteitenregeling moet een op gasgestooke installatie ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd worden. Voor niet gasgestookte installaties kan de termijn, afhankelijk van het nominaal termisch ingangsvermogen, ook 2 jaar bedragen.

Periodiek Onderhoud (PO)

Het uitvoeren van Periodiek Onderhoud (PO) volgens de SCIOS-certificatieregeling is niet in het activiteitenbesluit geregeld. Dit onderhoud kan ook door een niet SCIOS gecertificeerd onderhoudsbedrijf uitgevoerd worden. Als uit de inspectie blijkt dat de stookinstallatie onderhoud behoeft, dan moet dat onderhoud door een SCIOS gecertificeerd bedrijf binnen twee weken na de keuring uitgevoerd worden. Dit onderhoud moet dan worden afgemeld in het afmeldsysteem van de stichting SCIOS.

Uiteraard moet een bedrijf wat beschikt over een SCIOS certificaat voor het uitvoeren van Periodiek Onderhoud, zich wel conformeren aan de SCIOS certificatieregeling.

Inspectie brandstofleiding

Volgens het activiteitenregeling is er naast de keuringsplicht van de stookinstallatie ook een keuringsplicht voor de brandstofleiding (gasgestookt of niet gasgestookt) naar deze stookinstallatie. Vanaf de meter tot de te keuren stookinstallatie(s) moet de leiding periodiek elke 2 of 4 jaar, afhankelijk van brandstofsoort, worden beoordeeld.